Kurenai-kai Japanese Embroidery - Textbook of Basic Techniques (2014)-1830